Regulamin rejestracji domen
 1. Postanowienia ogólne.
  1. Usługodawcą jest Szybkie Domeny Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Staromiejskiej 15, kod pocztowy 10-017 Zarejestrowanym w KRS pod numerem 0000342058 przez Sąd Rejonowy Dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospoadarczy KRS z kapitałem zakładowym 25 000 zł opłaconym w całości. NIP: 521-354-91-26, Regon 142121239.
  2. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot, zlecający Szybkim Domenom w imieniu własnym lub innego podmiotu rejestrację domeny internetowej.
  3. Abonent w rozumieniu Regulaminu oznacza podmiot, na rzecz którego ma być zarejestrowana domena i którego dane zostały podane w zgłoszeniu rejestracyjnym jako dane Abonenta domeny.
  4. Domena to zbiór odpowiednich znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, zawierająca nazwę i odpowiednie rozszerzenie
  5. Rejestracja domen polskich realizowana jest poprzez Naukową Akademicką Sieć Komputerową NASK
  6. Rejestrator to podmiot, który uzyskał akredytację NASK i jest odpowiedzialny za kontrolę i zarządzanie rekordami i strefą dla konkretnej domeny
  7. Rejestracja domeny to zapisanie w głównym rejestrze NASK ciągu znaków wraz z rekordami odpowiedającymi za jej konfigurację i przypisanie do odpowiedniego użytkownika
  8. Zgodnie z przepisami użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych do podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie domenami
  9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podanie nazwy firmy i jej numeru NIP jest równoznaczne z przypisaniem domeny do abonenta, który jest firmą a tym samym udostepnienie pełnej informacji i danych osobowych w bazie WHOIS domeny łącznie z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej
  10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku rejestracji domeny, której abonentem jest osoba fizyczna dane osobowe zostaną przekazane i ukryte w publicznej bazie WHOIS
  11. Użytkownik zgadza się na przekazanie i nie ukrywanie danych osobowych w bazie WHOIS w wypadku jej rejestracji na abonenta będącego osobą fizyczną
  12. Złożenie dyspozycji na domenę polską jest równe z zawarciem umowy między Klientem, który reprezentuje siebie lub odpowiedniego abonenta a SzybkieDomeny o reprezentowanie abonenta i jego upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację i utrzymywanie domeny internetowej
  13. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania związane ze świadczeniem usług rejestracji i utrzymywania domeny wobec abonenta od którego uzyskał pełnomocnictwo
  14. W wypadku rejestracji domeny na abonenta nie będącego użytkownikiem Szybkie Domeny, klient zaświadcza, że uzyskał odpowiednie upoważnie na podstawie którego może:
   1. podać dane osobowye Abonenta – osoby fizycznej oraz wyrażenie zgody w imieniu Abonenta na przetwarzanie tych danych w zakresie określonym w regulaminie,
   2. udzielenia szybkim domenom upoważnienia do zawarcia umowy rejestracji domeny w imieniu Abonenta.
  15. Klient odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Szybkie Domeny na skutek zlecenia rejestracji domeny bez upoważnienia Abonenta oraz podania danych osobowych Abonenta bez upoważniania lub z przekroczeniem jego zakresu.
  16. Klient, będący osobową fizyczną rozumiany w prawie polskim jako konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty jej zawarcia, pod warunkiem, że dyspozycja rejestracji lub przedłużenia nie została złożona u odpowiedniego rejestratora domeny.
  17. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie rejestracji domeny natychmiast po odnotowaniu płatności za usługę
  18. Szybkie Domeny zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu o czym klienci zostaną powiadomieni drogą emailową
 2. Ochrona danych osobowych.
  1. Wszelkie dane osobowe przekazywane w systemie Szybkich domen są niezbędne do realizacji zlecenia rejestracji domeny
  2. Szybkie Domeny przekazują dane osobowe w zakresie rejestracji domen tylko podmiotom do tego upoważnionym
  3. Szybkie Domeny mają prawo do przekazania i przetwarzania danych osobowych w celu rejestracji lub przedłużenia domeny do których należą:
   1. Imię i nazwisko abonenta
   2. Nazwy firmy
   3. numeru PESEL w wypadku osób fizycznych lub numeru NIP w wypadku firm
   4. Adresy zameldowania klienta a także abonenta
   5. Numeru telefonu stacjonarnego, faxu, adresu email
  4. Klient jest zobowiązany zapewnić Abonentowi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. SzybkieDomeny mają prawo przekazać powyższe dane w celu realizacji zlecenia dla "Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – jednostka badawczo-rozwojowa, Warszawa, ul. Wąwozowa 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, pod nr. KRS 0000012938"
  6. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że abonent wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Szybkie Domeny i jej partnerów
  7. Klient oświadcza, że wszelkie informacje związane z rejestratorem domeny, którym są szybkiedomeny zostały przekazane abonentowi domeny
  8. Klient w imieniu swoim lub abonenta ma prawo do poprawienia danych osobowych w dowolnym momencie poprzez panel zarządzania usługą
 3. Przestrzeganie prawa
  1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa
  2. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług nienaruszając dóbr osób trzecich oraz praw autorskich
  3. Klient ponosi pełną odpowiedzalność za wykorzystywanie własnych usług a także usług, które klient udostępnił osobom trzecim
  4. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub udokumentowych dóbr osób trzecich SzybkieDomeny mają prawo przekazać wszelkie dane związane z domeną jednostokm władzy publicznej.
  5. W wypadku wykrycia lub zgłoszenia przez osoby trzecie udokumentowanego podejrzenia naruszenia dóbr osób trzecich lub prawa Szybkie Domeny mogą zablokować dostęp do usługi do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości
  6. W wypadku odnotowania takiego faktu w orkesie wygasania domeny klient będzie miał prawo do przedłużenia ważności domeny w celu jej utrzymania
 4. Odmowa rejestracji domeny
  1. Szybkie Domeny mogą odmówić rejestracji domeny w kilku przypadkach:
   1. Gdy domena jest zarejestrowana, zablokowana lub zarezerwowana
   2. W wypadku gdy podane przez klienta dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 5. Zasady rejestracji domeny
  1. Rejestracja domeny polskiej odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Szybkie Domeny a Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK)
  2. W przypadku rejestracji domeny polskiej zastosowanie mają zasady rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych NASK zamieszczone na głównej witrynie internetowej NASK, przeznaczonej do rejestracji nazw domen internetowych http://www.dns.pl
  3. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego rejestratora, Szybkie Domeny nie zwracają Klientowi kosztów rejestracji domeny.
  4. Rejestrując domenę Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych Abonenta w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach domen Whois właściwej dla pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny. Szybkie Domeny nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonych w bazie Whois.
  5. Szybkie Domeny udostępnią kod AUTHINFO na życzenie abonenta domeny na pisemną prosbę i prześlą kod na podany przy rejestracji email. Procedura wydawania kodu autinfo opisana jest w odrębnym regulaminie
  6. Klient może porpawić dane abonenta w dowolnym momencie korzystając z panelu zarządzania usługami
 6. Znaki narodowe.
  1. Rejestracja domeny z polskimi znakami diakrytycznymi oznacza rejestrację wyłącznie postaci ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Compatible Encoding (ACE) nazwy domeny zawierającej litery polskiego alfabetu - Internationalized Domain Names (IDN), czyli nazwę domeny internetowej zaczynającej się od znaków 'xn--' (zwaną dalej ACE-IDN).
  2. Domeny z polskimi znakami diakrytycznymi rejestrowane są zgodnie ze standardami opisanymi przez dokumenty RFC 3490 (dostępny pod adresem www.ietf.org/rfc/rfc3490.txt), RFC3491 (dostępny pod adresem www.ietf.org/rfc/rfc3491.txt), RFC 3492 (dostępny pod adresem www.ietf.org/rfc/rfc3492.txt) oraz zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie "idn-registration-policy.txt" dostępnym pod adresem http://www.dns.pl/IDN/idn-registration-policy.txt.
  3. Abonent wyraża zgodę na zmianę postaci ACE-IDN na inną, w przypadku przyjęcia na świecie, jako standard internetowy, innej postaci IDN.
 7. Okres rejestracji domeny.
  1. Szybkie Domeny rejestrują domeny na okres 1 roku.
  2. Najmniejszą jednostką okresu rejestracji domeny jest 1 rok.
  3. Okresy rejestracji domeny liczone są od daty zarejestrowania domeny.
 8. Procedura rejestracji domeny.
  1. Szybkie Domeny potwierdzają i zobowiązują się do rejestracji domeny w zgłoszonej nazwie przyjętym za pomocą specjalnego elektronicznego formularza na stronie www
  2. Po zgłoszeniu domeny do rejestracji nalezy uregulować opłatę rejestracyjną w terminie 14 dni od daty jej zamówienia
  3. Szybkie Domeny zobowiązują się do rezerwacji domeny w okresie 14 dni od momentu jej zgłoszenia i jej rejestracji po uzyskaniu płatności
  4. Rejestracja domeny odbywa się do 96 godzin od momentuy wpłynięcia nalezyności za domenę
  5. Rozliczenie transakcji odbywa się na podstawie faktury VAT, która jest dostępna w ciągu 96 godzin od momentu potwierdzenia rejestracji w panelu zarządzania.
  6. W wypadku nie odnotowani płatności za domenę w ciągu 14 dni od daty jej zamówienia domena zostanie usunięta z systemu Szybkich domen jednocześnie zdejmując jej rezerwację w systemie NASK.
 9. Przedłużenie okresu rejestracji domeny.
  1. Przedłużenie okresu rejestracji domeny oznacza rejestrację domeny na kolejny okres.
  2. Szybkie domeny zobowiązują się do powiadomienia o terminie wygaśnięcia ważności domeny na 30 dni przed daą jej wygaśnięcia.
  3. Przegłużenie ważności domeny odbywa się za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego, którego realizacja następuje po odnotowaniu płatności za domenę.
  4. Odnotowanie płatności za domenę następuje z chwilą zaksięgowania nalezności na rachunku bankowym Szybkich Domen
  5. Przedłużenie domeny następuje w ciągu 96 godzin od daty zaksięgowania należności na koncie
  6. Szybkie domeny nie ponoszą odpowiedzialności związanej z utratą domeny w przypadku gdy płatność nie została dokonana lub została odnotowana w terminie uniemożliwiającym jej przedłużenie
 10. Przeniesienie domeny od innego Usługodawcy
  1. Przeniesienie domeny od innego Usługodawcy do Szybkie Domeny dokonywane jest bezpłatnie.
  2. Klient zgłaszając domenę do przeniesienia oświadcza, że posiada odpowiednie upoważnienie do występowania w imieniu Abonenta, określone w pkt. I. 13 Regulaminu.
  3. Przeniesienie domeny od innego Usługodawcy do Szybkich Domen dokonywane jest po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego wniosku o przeniesienie domeny.
 11. Przeniesienie domeny do innego Usługodawcy
  1. Przeniesienie domeny do innego Usługodawcy jest bezpłatnie.
  2. Udostępnianie kodu AUTINFO następuje na zasadach określonych w opisie transferu pod adresem http://www.szybkiedomeny.pl/info_transfer.html
 12. Cesja domeny - Zmiana abonenta
  1. Cesja domeny odbywa się za pomocą panelu zarządzania
  2. W przypadku aktualizacji nazwy Abonenta lub zmiany Abonenta generowany jest odpowiedni wniosek. Wypełniony i podpisany oryginał wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny Szybkich Domen.
  3. W przypadku aktualizacji danych teleadresowych Abonenta Szybkie Domeny zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w bazie Whois do 96 godzin od wprowadzenia nowych danych do Panelu zarządzania
  4. W przypadku aktualizacji nazwy Abonenta Szybkie Domeny zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w bazie Whois do 96 godzin od chwili otrzymania prawidłowo wypełnionego oryginału wniosku o aktualizację danych Abonenta,
  5. W przypadku zmiany Abonenta Szybkie Domeny zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w bazie Whois do 96 godzin od chwili otrzymania prawidłowo wypełnionego oryginału wniosku o zmianę Abonenta wraz z wymaganymi dokumentami.
 13. Płatności.
  1. Opłata rejestracyjna, przedłużeniowa regulowana jest według cennika dostępnego na stronie internetowej szybkiedomeny.pl
  2. Szybkie domeny zastrzegają sobie prawo do zmiany cen usług w dowolnym momencie
  3. Wprowadzone zmiany cen usług nie mają wpływu na zamówione usługi przed datą wprowadzenia nowego cennika
  4. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiana jest na dane Billingowe przypisane do konkretnej domeny
  5. Wszelkie koszty bankowe, transferowe związane ze świadcoznymi usługami pokrywa klient
 14. Obowiązki Klienta.
  1. Klient zobowiązany jest do informowania Szybkich domen o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
  2. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
  3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych Abonenta w procesie rejestracji domeny.
 15. Reklamacja.
  1. Wszelkie reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Szybkie Domeny powinny być przesłane na adres firmy w formie pisemnej pocztą. Korespondencja powinna zawierać wszelkie dane identyfikacyjne użytkownika, dane osobowe, roszczenia wobec szybkich domen a także opis problemu i jego ewentualnego rozwiązania
  2. Szybkie Domeny rozpatrzą reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania w formie pisemnej i przekażą listem poleconym na adres pocztowy zawarty w systemie
 16. Odpowiedzialność Rejestratora
  1. W wypadku nieudanej rejestracji, przedłużenia lub rejestracji domeny, wpłacona należność zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych
  2. Szybkie Domeny nie ponoszą odpowiedzialności związanej z nieudanymi próbami rejestracji, rezerwacji, przedłużenia, zmiany danych abonenta domeny i jej hostów. Jednocześnie Szybkie Domeny przykładają wszelkich starań aby wymienione wyżej procedury były realizowane w sposób bardzo staranny
  3. Szybkie Domeny nie ponoszą odpowiedzialności za żadne działania związane z działaniem protokołu komunikacji z rejestratorem a także za błedy w procesie przetwarzania informacji przez firmę i jej partnerów a w szczególności NASK.
  4. Szybkie domeny nie ponoszą odpowiedzialności za zablokowanie lub usunięcie domeny z przyczyn od siebie niezależnych.
  5. Szybkie domeny nie ponoszą nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
  6. Szybkie domeny nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niedostępności usługi Online a wszczególności za sytuacje związane z przedłużeniem ich ważności
  7. Szybkie domeny nie ponoszą nie ponosi odpowiedzialności za skutki bezprawnych działań Klienta lub Abonenta oraz za skutki kroków podjętych w celu likwidacji bezprawnych zachowań Klienta lub Abonenta.
  8. Odpowiedzialność Szybkie domeny jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.
 17. Postanowienia końcowe.
  1. Wszelkie nierozwiązane polubownie spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby spółki Szybkie Domeny Sp. z o.o.